ADICAE Baleares nace de la necesidad del consumidor de sentirse defendido y protegido por una organización frente a las grandes entidades financieras y de seguros. ADICAE Baleares surge con el objetivo principal de defender los derechos del consumidor y convertirse en una organización de referencia, capaz de influir en el devenir del mercado financiero gracias a la unión y compromiso de todos los consumidores. Hoy en día uno de los mayores escándalos que padecemos los consumidores es que algunas entidades financieras y de seguros, abusando de su posición dominante se han enriquecido a costa del consumidor y desde ADICAE Baleares se quiere acabar con esta situación.

Propagamos la información en consumo para una mayor protección de la ciudadanía (semanas de puertas abiertas, folletos, publicaciones en general, participación en ferias, aparición en medios de comunicación…), la formación (talleres, simposium y estudios) y la reivindicación de derechos (defensa individual y colectiva).

Somos un movimiento asociativo dinámico, democrático y participativo, de manera que los socios y simpatizantes colaboran, participan o proponen actividades y fomenten el asociacionismo en la sociedad balear.

En ADICAE Baleares queremos que participes en tu defensa y en la defensa organizada de todos los consumidores de la comunidad: ¡Cuantos más seamos, con más fuerza defenderemos nuestros derechos!.

Noticias Destacadas

 
AICEC-ADICAE EN CONTRA DEL SOBREENDEUTAMENT
imagen

AICEC-ADICAE ha participat a la jornada nacional sobre la situació real del endeutament a les famílies i als consumidors a Espanya.


Barcelona, 2 de juny de 2023. Ahir, 1 de juny a les 9:30h. Es va portar a terme la Jornada Nacional del Projecte Europeu sobre l’Endeutament.

 

La jornada es va obrir abordant els dos problemes principals de l'endeutament i el sobreendeutament a Espanya. Un d'ells és el problema socioeconòmic i li segueix la necessitat de crear una millor educació financera entre els consumidors. El sobreendeutament ve degut per gran part pel desconeixement social.

 

És necessària una educació financera en la societat i aquesta educació no ha de ser impartida per les entitats bancàries ja que, la seva formació va dirigida cap a un adoctrinament de consum financer favorable a l'adquisició de productes financers innecessaris. Per això és important l'educació financera crítica per a gestionar les finances i prendre decisions encertades.

 

Moltes famílies en l'actualitat es veuen en dificultats per a pagar les quotes de la hipoteca, el lloguer o els seus préstecs. En el cas que no es pugui pagar perquè la situació familiar és precària, és necessari l'assessorament professional especialitzat, i sempre ha de ser aliè a l'entitat financera, per a poder aplicar el codi de Bones Pràctiques Bancàries. En el cas que no sigui possible l'aplicació del codi de Bones Pràctiques, podria aplicar-se, si es compleixen els requisits requerits, la Llei de la Segona Oportunitat.

 

Un altre aspecte que fa créixer el sobreendeutament són les targetes revolving, un tipus de crèdit que permeten l'ajornament del pagament de les compres aplicant interessos abusius, és com una línia de crèdit on pots disposar dels diner ja amortitzats. Al poder pagar sense necessàriament tenir fons en el compte associat, s'agreuja l'endeutament. AICEC-ADICAE defensa que no es pot impulsar a la societat a sobreendeutar-se.

 

Els elevats interessos que s'apliquen amb aquestes targetes, permeten la seva impugnació per l’aplicació de la Llei d'Usura. Es pot reclamar la declaració de nul·litat del contracte de targeta revolving per establir un interès remuneratori usurari, subsidiàriament per falta de transparència i claredat, o perquè es declari la abusivitat i nul·litat de la clàusula d'interessos remuneratoris, contracte d'assegurança i comissions.

 

És per això que d'acord amb el codi de Bones Pràctiques Bancàries, s'exigeix a les entitats especial diligència en aquests casos. En l'actual legislació, les entitats bancàries tenen l'obligació d'informar al consumidor que està en possessió d'una targeta d'aquest tipus i del pla d'amortització per compliment de bona practica bancària.

 

De la sentència extreta pel tribunal suprem, s’estudia la determinació del caràcter usurari dels interessos pactats en una targeta ‘revolving’, i resolen que l'interès és ‘notablement superior’ si la diferència entre el tipus mitjà de mercat i el pactat supera els 6 punts percentuals. Fins avui en els contractes de crèdit revolving, l'interès mitjà s'ha situat per sobre del 15%, superant els 6 punts percentuals.

 

D’aquesta jornada podem extreure que les modificacions normatives que s’han produït per donar suport a les famílies i per treure les clàusules abusives dels contractes no son suficients, queda molt per fer i esperem, entre d’altres que la nova Autoritat Independent de la Defensa del Usuari Financer doni mes cobertura a les pretensions a l’àmbit extrajudicial dels consumidors.

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 685 919 242 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
AICEC-ADICAE apropa a la ciutadania solucions davant els riscos d'endeutament familiar
imagen

Experts en la matèria domaran llum sobre la situació actual d'inflació,  de la pujada dels tipus d'interès i de l’endeutament i sobreendeutament de les llars.  


Participarà com a ponent Frederic Moreno, Professor i Educador Financer de Qualitat, qui, juntament amb la secretària d’AICEC-ADICAE es posarà a disposició dels mitjans que s’apropin a la seu a les 11:15 hores.

 

Barcelona, 31 de maig de 2023. Demà 1 de juny a les 9:30h. L'associació convida a la seu de Barcelona (c/Creu dels Molers, 13) a tots els interessats per seguir el programa de la Jornada Nacional del Projecte Europeu sobre l’Endeutament.

 

Els darrers mesos es van realitzar una serie de sondeig sobre l’endeutament en les quals, en l'actual context d'inflació un 46,8% dels enquestats reconeixen que el seu nivell d'endeutament se'ls emporta ja més del 35% dels seus ingressos.

 

També es va poder observar que encara que la taxa de variació anual de l'IPC a Espanya havia estat del 5,8% i arribant a màxims d'un 10,8%, els consumidors veuen les despeses produïdes per l'alimentació com un dels problemes més importants en els pressupostos familiars.

 

Moltes famílies entren en pànic. Amb les últimes pujades de l'Euríbor, moltes d'elles no podran fer-se càrrec del pagament de les hipoteques. La mitjana provisional de l'euríbor del mes de maig s'apropa al 4%, fa 15 anys que no ens trobem amb un nivell d'interès tan elevat, i no es preveu a curt termini una baixada d'aquest.

 

El Govern d'Espanya juntament amb la banca, han aprovat noves mesures per alleujar la càrrega de les quotes hipotecàries i que pretenien donar suport a moltes famílies perquè no es veiessin en situacions d'impagament, com són els Codis de Bones Pràctiques o la reforma de la Llei de la Segona Oportunitat, però no són suficients.

 

AICEC-ADICAE defensa, a més, la protecció de les persones vulnerables en moments com la situació econòmica en què es troba actualment el món, i en el consum responsable per evitar caure en una situació de risc per a les famílies. Per això és important una bona educació financera que garanteixi la seguretat de conèixer el que es contracta en tot moment.

 

Així mateix, l'associació posa a disposició de totes les persones que tenen problemes amb el pagament dels seus préstecs mitjançant el seu treball de la Plataforma Hipotecària d'ADICAE, i els anima a participar en la jornada del Projecte Europeu sobre l’Endeutament

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 685 919 242 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
AICEC-ADICAE crida a la participació de les persones interessades en la situació real de l'endeutament i consumidors a Espanya.
imagen

L'associació convida a la seu de Barcelona (c/Creu dels Molers, 13) a tots els interessats per seguir el programa de la Jornada Nacional del Projecte Europeu sobre l’Endeutament.

 

Barcelona, 30 de maig de 2023. Aquest dijous 1 de juny a les 9:30h,  AICEC-ADICAE obre la seva seu per acollir la jornada Nacional del Projecte Europeu sobre l’Endeutament. 

 

Fa més de 20 anys, davant el creixement desorbitat dels préstecs hipotecaris d'habitatge, AICEC-ADICAE va començar a parlar del sobreendeutament dels consumidors com un greu perill. El problema es va incrementar quan els consumidors van començar a tenir deutes de tota mena no suportables, principalment de l'habitatge i la hipoteca. L'empobriment i el sobreendeutament han portat a moltes famílies a una situació límit.

 

Els darrers mesos es van realitzar una serie de sondeig sobre l’endeutament en les quals, en l'actual context d'inflació elevada de manera desproporcionada, i d’una progressiva pujada de tipus d'interès, un 46,8% dels enquestats reconeixen que el seu nivell d'endeutament se'ls porta ja més del 35% dels seus ingressos, i dels mateixos, el 39% ha arribat a aquesta situació en aquest últim any.

 

El 28,1% dels consultats reconeix directament que el seu nivell d'endeutament ja supera el 35% dels seus ingressos, i un altre 18,7% assegura a més, haver superat el nivell d'endeutament  del 35% dels seus ingressos aquest any degut a les pujades de tipus d'interès.

 

Així mateix, l'associació dona suport  a totes les persones que tenen problemes amb el pagament dels seus préstecs mitjançant el seu treball de la Plataforma Hipotecaria d’ADICAE, i els anima a participar a la jornada del Projecte Europeu sobre l’Endeutament

 

A més s'exposaran solucions a l'endeutament i es parlarà sobre la llei de la segona oportunitat. 

 

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 685 919 242 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
L'ocàs dels plans de pensions, un dels productes més rendibles de la banca
imagen

Els plans de pensions han estat comercialitzats durant molts anys com un producte d'estalvi a llarg termini, els consumidors els consideraven com una guardiola on podien dipositar els seus estalvis i recuperar-los durant la seva jubilació, juntament amb els interessos que aquests haguessin pogut generar, en forma de capital o de renda.

 

Des de AICEC-ADICAE s'ha cridat sempre l'atenció que a l'edat de jubilació, la pensió havia de ser pública, i que és l'Estat qui ha de garantir un bon sistema de pensions. Per això, ens preocupa el fet, que l'última reforma del Govern deixi als plans de pensions privats, tan potenciats durant els últims anys, a la vora del precipici.

 

Per definició, aquests productes estan molt lluny de ser una eina d'estalvi, són vehicles d'inversió a llarg termini, amb una fiscalitat favorable, quan es produeix el fet per al qual estan concebuts; la jubilació. No obstant això, aquest fet també els converteix en un parany ilíquid que ha posat en escac als consumidors en multitud d'ocasions.

 

La necessitat de liquiditat ha derivat en diversos supòsits per al seu rescat, com la desocupació de llarg durada, malalties greus i amb posterioritat, un tercer supòsit, que permet el rescat d'aportacions amb almenys 10 anys d'antiguitat. Els primers rescats per aquesta contingència podran realitzar-se a partir de l'1 de gener de 2025, deu anys des de l'entrada en vigor de la norma.

 

A pesar que aquests nous supòsits de rescat dotaven als plans de pensions de majors garanties, l'última reforma de l'executiu, que topa en 1.500€ l'aportació màxima anual, redueix considerablement l'atractiu d'aquest vehicle d'inversió.

 

L'Associació estima que el sector bancari percep 1.200 milions d'euros en comissions amb caràcter anual, tot això fa que any rere any es produeixi una disminució important en el nombre de partícips i de la posició global dels plans de pensions.

 
Trucades comercials abusives: Consells per defensar-te
imagen

Els abusos de les trucades comercials es converteixen en un problema cada vegada més habitual. Un problema que afecta cada cop més a les persones, especialment a la gent gran i als col·lectius més vulnerables, que es veuen afectats per trucades molestes i inesperades que intenten vendre'ns productes. Això no només és un abús de la privacitat i la tranquil·litat personal, sinó que també pot posar en risc la seguretat financera, ja que molts cops poden arribar a ser fraus.

 

Durant el dia, molta gent rep nombroses trucades amb ofertes comercials de productes o serveis, dels quals, ni tan sols ha sol·licitat informació amb caràcter previ. Encara que comuniquis el teu desinterès en el producte i demanis no rebre més informació o bloquegis el número de contacte, no és cap garantia que no tornis a rebre publicitat seva, ja que et truquen des d'altres números telefònics.

 

Com a persones consumidores, tenim el dret a no rebre comunicacions que no han estat sol·licitades, especialment aquelles de caràcter comercial, i a més, que aquestes no es facin des de les 9 de la nit fins a les 9 del matí i a l’hora de la migdiada.

 

Una de les possibles solucions per reduir el nombre de trucades comercials no desitjades és la llista Robinson. Qualsevol persona es pot inscriure només amb les seves dades de contacte a través de la pàgina web i té com a objectiu evitar les trucades de telemàrqueting no desitjades. Tot i que aquesta llista no és obligatòria, les empreses de telemàrqueting comproven la llista Robinson abans de realitzar trucades per evitar contactar amb persones que no desitgen rebre trucades comercials.

 

No obstant això, encara hi ha empreses que continuen fent trucades comercials als contactes de la llista Robinson. Si és el cas, les persones afectades poden presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquesta agència té com a objectiu protegir la privacitat i les dades personals dels usuaris.

 

Des d’AICEC-ADICAE lluitem perquè es compleixin els drets de les persones consumidores i instem als col·lectius més vulnerables que es registrin a la llista Robinson per tal de reduir aquestes pràctiques comercials abusives.

 
Consultar el archivo con todas las noticias
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email